4” Hypoestes phyllostachya (Pink Polka Dot Plant)
4” Hypoestes phyllostachya (Pink Polka Dot Plant)

4” Hypoestes phyllostachya (Pink Polka Dot Plant)