6" Maranta leuconeura 'Lemon Lime Prayer Plant'
6" Maranta leuconeura 'Lemon Lime Prayer Plant'

6" Maranta leuconeura 'Lemon Lime Prayer Plant'