6” Maranta leuconeura ‘Red Prayer Plant’
6” Maranta leuconeura ‘Red Prayer Plant’

6” Maranta leuconeura ‘Red Prayer Plant’