8" Maranta leuconeura 'Lemon Lime Prayer Plant' Hanging Basket

8" Maranta leuconeura 'Lemon Lime Prayer Plant' Hanging Basket