Hoya Carnosa Krimson Princess, 8”
Hoya Carnosa Krimson Princess, 8”

Hoya Carnosa Krimson Princess, 8”


Hoya Carnosa Krimson Princess in 8” hanging basket. Very full!